Privacybeleid

Privacybeleid Pet Perfect

Over ons privacybeleid

Bij Pet Perfect hechten we veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen over u en uw gebruik van onze website. U kunt erop vertrouwen dat we uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarbij horende diensten van Pet Perfect. Dit beleid is geldig vanaf 07/07/2023. Bij het publiceren van een nieuwe versie van ons privacybeleid vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken, en onder welke voorwaarden we deze eventueel met derden delen. We beschrijven ook hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken, en wie toegang heeft tot deze gegevens.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van Shopify. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening, worden gedeeld met Shopify. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te bieden, maar zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Op basis van de overeenkomst die we met Shopify hebben gesloten, zijn zij verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, maar er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mailcommunicatie

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van e-maildiensten. Deze diensten hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens te voorkomen. We behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processor

Voor het verwerken van betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Shopify Payments, de ingebouwde payment processor van Shopify. Shopify Payments verwerkt uw naam, adres en betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ze behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening te verbeteren en in dat kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify Payments' dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify Payments bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Wanneer u een bestelling plaatst bij Pet Perfect, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. We maken gebruik van de diensten van [naam van de logistieke partner] voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met [naam van de logistieke partner] delen. [Naam van de logistieke partner] gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat [naam van de logistieke partner] onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van een externe boekhouder. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling met de boekhouder. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De boekhouder is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. De boekhouder gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

We verkopen onze producten via het platform van Shopify. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Shopify uw bestel- en persoonsgegevens met ons. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons heeft gegeven. We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gebonden aan geheimhouding op basis van overeenkomsten, eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, worden niet als persoonsgegevens beschouwd.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan Pet Perfect op grond van een wettelijke verplichting worden gedwongen om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zullen we ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt, verzetten tegen het delen van uw gegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant bent bij Pet Perfect. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen we dit tevens als een verzoek om vergeten te worden. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, deze gegevens zullen we voor de duur van de toepasselijke termijn bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Pet Perfect worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die we verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u dan een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die we verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u dan een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die we verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u dan een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die we verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u dan een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die we hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Waarschijnlijk kunnen we in dat geval onze dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

In bepaalde gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Pet Perfect. Als u bezwaar maakt, zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. We verwerken uw gegevens niet op een manier die dit recht van toepassing maakt. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. We gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag op onze website bij te houden en rapportages te genereren. Deze verwerker is mogelijk verplicht om inzage te geven in deze gegevens op basis van geldende wet- en regelgeving. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie combineren met andere datasets om uw internetgedrag te volgen. Google gebruikt deze informatie voor onder andere gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Pet Perfect behoudt zich te allen tijde het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. U vindt altijd de meest recente versie op onze website. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we reeds verzamelde gegevens verwerken, zullen we u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens Pet Perfect 

Nachtegaalstraat 4

8980 Passendale 

E: admin@yourpetperfect.com